Σκοπός … Στόχοι … Αρμοδιότητες του Νέου Εμπορικού Συλλόγου Τήνου


Σκοπός του Εμπορικού Συλλόγου είναι η διαφύλαξη, η προστασία και η προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, όπως επίσης και η εύρυθμη λειτουργία της τοπικής αγοράς και η άνοδο του τζίρου των καταστημάτων τους σε συνεργασία με τα μέλη του και τις κρατικές υπηρεσίες με κάθε νόμιμο μέσο.

Με στόχο την επίτευξη των παραπάνω εργάζεται και προσπαθεί για :

 • Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στον εμπορικό κόσμο της Τήνου με τη γενίκευση συμμετοχής όλων στις πρωτοβάθμιες οργανώσεις και μέσω αυτών στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
 • Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου για την πρόσφορη, συλλογική διεκδίκηση και επίλυσή τους.
 • Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.
 • Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου τους.
 • Την προστασία και διαφύλαξη της πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς του νησιού και της προώθησής τους.
 • Την οργάνωση μορφωτικών , κοινωνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων , σεμιναρίων και οτιδήποτε συναφών πράξεων.

Αρμοδιότητα του Εμπορικού Συλλόγου, σύμφωνα με το νόμο 2323/1995 και τον μεταγενέστερο 3377/2005 είναι να συμμετέχει στις επιτροπές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και να :

 • Γνωμοδοτεί για την παροχή αδειών για την άσκηση υπαίθριου (πλανόδιου ή στάσιμου) εμπορίου καθώς και για τη θέση που θα ασκείται το υπαίθριο εμπόριο.
 • Γνωμοδοτεί για το ποια προϊόντα μπορούν να πωλούνται ως παραδοσιακά στο υπαίθριο εμπόριο.
 • Γνωμοδοτεί για τη συμμετοχή σε υπαίθρια Κυριακάτικη Αγορά. 
 • Γνωμοδοτεί για την ίδρυση, μετακίνηση και κατάργηση των λαϊκών αγορών.
 • Εξασφαλίζει την έγκριση των εορταστικών και του θερινού ωραρίου για τα μέλη του.